home  |  contact
Financiering

 Stichting Impulsfonds Utrecht kan financiering beschikbaar stellen met een minimum van € 5.000 en een maximum van € 25.000. Daarbij kan de stichting voorzien in maximaal 50% van de totale investeringsbehoefte en maximaal 75% van het benodigde eigen vermogen.

Geld is beschikbaar in de vorm van een achtergestelde lening voor een periode van ten hoogste 36 maanden, waarvan maximaal 12 maanden aflossingsvrij. Aflossing dient plaats te vinden in gelijke maandelijkse termijnen. Jaarlijks dient achteraf een rente te worden vergoed. Deze bedraagt momenteel 5%. Na de laatste afbetalingstermijn dient tevens een risicopremie te worden vergoed. Deze bedraagt 10% van de lening.

Rente en risicopremies zijn bedoeld om het vermogen van de stichting in stand te houden.

Alle aflossingen, rentebetalingen en risicopremies komen ten goede aan Stichting Impulsfonds Utrecht en worden gebruikt voor de financiering van ondernemers.